මොහොතක් රැදීසිටින්න

පේරාදෙණිය ඔන්ලයින් පන්තිය

Online පංති පැවත්වීමේදී
ඇතිවන අභියෝග සහ ගැටලු

 • එක් එක් online පංති සදහා සම්බන්ධ වීමට විශාල කාල වේලාවක් ගතවන
  හෙයින් කාලය විශාල ලෙස හානි වීම සහ DATA විශාල ප්‍රමාණයක් අනවරත ලෙස වැය වීම.
 • දැනට පවතින online පංති තුළ සිසුන්ගේ අවධානය ලබා ගැනිම සඳහා නිසි
  ක්‍රමවේදයකට ඇගයීම් නොලැබීම සහ නොකිරීම.
 • සියලුම විෂයන් සඳහා පංති සොයා ගැනීමේ අපහසුව.
 • පංති අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් එහිදී විශාල
  ගැටලු සංඛ්‍යාවකට මුහුණ පෑමට සිසුන් හට සිදු වී තිබීම.
 • බොහෝ සිසුන් සදහා අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිත මාධ්‍යක් සෑම අවස්ථාවකදීම
  නොවීම යනාදී ගැටලු බොහොමයක් පැන නැගී ඇත.

[Modal-Window id=”1″]

පේරාදෙණිය ඔන්ලයින් පාසල

Online පාසලෙන් ගැටලු වලට පිලියම්

6 – 11 වසර සඳහා සඳුදා සිට
සෙනසුරාදා සවස 4.00 සිට 9.00
දක්වා සියලුම විෂයන් ඉගැන්වේ.

12- 13 වසර සඳහා සතිය
පුරාවටම උදෑසන 4.00 සිට
6.00 දක්වා සියලුම විෂයන් ඉගැන්වේ.

සියලුම විෂයන්හී, විෂය නිර්දේශය
මුල සිටම සරලව ඉගැන්වේ.

පාසලේ මෙන්ම කාල සටහනකට
ගුරුවරුන් කාලච්ඡේද අනුව මාරුවේ.

සිසුන් සඳහා එක පංතියකට
එක ලින්ක් එකකින් දිනපතා
සම්බන්ධ වීමට සලස්වා ඇත.

සියලුම ආචාර්‍ය මණ්ඩලය විභාග
පරීක්ෂක ලෙස කටයුතු කරන
දක්ෂ පාසල් ගුරුවරුන් වේ.

මුල සිටම සරලව

සියලුම විෂයන්හී, විෂය නිර්දේශය මුල සිටම සරලව ඉගැන්වේ.

කාල සටහනකට අනුව ඉගැන්වීම්

පාසලේ මෙන්ම කාල සටහනකට ගුරුවරුන් කාලච්ඡේද අනුව මාරුවේ.

ලින්ක් මගින් සම්බන්ධීකරණය

සිසුන් සදහා එක පංතියකට එක link එකකින් දිනපතා සම්බන්ධ වීමට සලස්වා ඇත.

ප්‍රශ්න කෙටියෙන් සාකච්ඡා කිරීම

පාඩම ආරම්භ කිරීමට පෙර එයින් ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඊට පෙර ලබා දේ එදින පාඩම අවසානයේ එම ප්‍රශ්න කෙටියෙන් සාකච්ඡා කිරීම.

සති සහ මාසික ඇගයීම් පරීක්ෂණ

ඇගයීම්- සති පරීක්ෂණ සහ මාසික පරීක්ෂණ online ක්‍රමයට යටතේ පැවැත්වේ. මෙම පරීක්ෂණ නිසි කලට, නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කිරීම අනිවාර්‍ය වේ.

අන්තර්ජාලයෙන් විභාග

එලෙසම Online Term test පැවැත්වීම සිදු කෙරේ.

විඩියො නැරඹීමට අවස්ථා

සජීවීව සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වූ සිසුන් සදහා එම වීඩියෝ දිනක් තුළදී නැරබීමට අවස්ථාව ලබා දේ.

ආරම්භක සතිය තුළ නොමිලේ ඉගැන්වීම්

ආරම්භක සතිය තුළ සියලුම සිසුන් සදහා නොමිලේ ඉගැන්වීම් සිදු කෙරේ.

මුදල් ගෙවීමේ පහසුව

මුදල් ගෙවීම Online ක්‍රමයට, බැංකුවට තැන්පත් කිරීම, හෝ අප ආයතනයට පැමිණ ගෙවීම් සිදු කල හැකිය.

පේරාදෙණිය ඔන්ලයින් පාසල

අප පාසලේ විශේෂත්වයන්

 • Online Term test පැවැත්වීම
 • වීඩියෝ නැරඹීමට අවස්ථාව
 • ආරම්භක සතිය නොමිලේ ඉගැන්වීම්
 • මුදල් ගෙවීමේ පහසුකම්

මේ සියලුම පහසුකම් සමගින් මාසයකට එක් සිසුවකුගෙන්
සියලුම විෂයන් සදහා රු. 1000 ක මුදලක් පමණක්
අයකෙරෙන අතර මුල් ලියාපදිංචි ගාස්තු ලෙස රු 500 ක
මුදලක් අයකෙරේ.

පේරාදෙණිය ඔන්ලයින් පාසල

ඔබගේ ප්‍රශ්න හා ඉල්ලීම්

  පේරාදෙණිය ඔන්ලයින් පාසල

  අපේ ගුරුවරුන්

  කසුන් මදුසන්ක

  ගණිතය

  චාමර කල්ප

  ඉංග්‍රීසි

  නුවනි නිලන්කා

  විද්‍යාව

  හන්සි චමරි

  වාණිජ

  පේරාදෙණිය ඔන්ලයින් පාසල

  අපේ පන්ති

  6 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • සිංහල
  • ඉංග්‍රීසි
  • ඉතිහාසය
  • බුද්ධාගම
  • IT
  • වාණිජ
  • සෞඛ්‍ය
  • ප්‍රා.තා.කු
  • පුරවැසි

  7 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • සිංහල
  • ඉංග්‍රීසි
  • ඉතිහාසය
  • බුද්ධාගම
  • IT
  • වාණිජ
  • සෞඛ්‍ය
  • ප්‍රා.තා.කු
  • පුරවැසි

  8 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • සිංහල
  • ඉංග්‍රීසි
  • ඉතිහාසය
  • බුද්ධාගම
  • IT
  • වාණිජ
  • සෞඛ්‍ය
  • ප්‍රා.තා.කු
  • පුරවැසි

  9 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • සිංහල
  • ඉංග්‍රීසි
  • ඉතිහාසය
  • බුද්ධාගම
  • IT
  • වාණිජ
  • සෞඛ්‍ය
  • ප්‍රා.තා.කු
  • පුරවැසි

  10 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • සිංහල
  • ඉංග්‍රීසි
  • ඉතිහාසය
  • බුද්ධාගම
  • IT
  • වාණිජ
  • සෞඛ්‍ය
  • භූගෝල වි.

  11 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • සිංහල
  • ඉංග්‍රීසි
  • ඉතිහාසය
  • බුද්ධාගම
  • IT
  • වාණිජ
  • සෞඛ්‍ය
  • භූගෝල වි.

  6 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • ඉංග්‍රීසි
  • IT
  • සෞඛ්‍ය
  • ප්‍රා.තා.කු
  • පුරවැසි
  • භූගෝල වි.

  7 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • ඉංග්‍රීසි
  • IT
  • සෞඛ්‍ය
  • ප්‍රා.තා.කු
  • පුරවැසි

  8 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • ඉංග්‍රීසි
  • IT
  • සෞඛ්‍ය
  • ප්‍රා.තා.කු
  • පුරවැසි

  9 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • ඉංග්‍රීසි
  • IT
  • සෞඛ්‍ය
  • ප්‍රා.තා.කු
  • පුරවැසි

  10 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • ඉංග්‍රීසි
  • IT
  • සෞඛ්‍ය
  • භූගෝල වි.

  11 වසර

  • ගණිතය
  • විද්‍යාව
  • ඉංග්‍රීසි
  • IT
  • සෞඛ්‍ය
  • භූගෝල වි.

  12 වසර

  • කලා අංශය
  • වාණිජ අංශය
  • තාක්ෂණ වේදය
  • ගණිතය අංශය
  • ජීව විද්‍යා අංශය

  13 වසර

  • කලා අංශය
  • වාණිජ අංශය
  • තාක්ෂණ වේදය
  • ගණිතය අංශය
  • ජීව විද්‍යා අංශය

  පේරාදෙණිය ඔන්ලයින් පාසල

  ආරම්භ කරනු ලබන පිලිවෙළ

  9,10,11 වසර මූලික විෂයන්

  9,10,11 අනෙක් විෂයන්

  6,7,8, සියලුම විෂයන්

  උසස් පෙළ

  POS LMS APP Download Now Only for mobile users